• română
  • USD $

Regulament - Campania Travelminit si Sodexo

REGULAMENTUL CAMPANIEI << Sodexo și Travelminit te premiază >>

REGULAMENTUL CAMPANIEI << Sodexo și Travelminit te premiază >> organizat de societatea Travelminit International S.R.L.  pe https://travelminit.ro/ro.

1. Organizator:

1.1. Organizatorul campaniei promoționale << Sodexo și Travelminit te premiază>>“ (denumită în continuare „Campania”) sunt societatea Travelminit International SRL (denumită în continuare « Organizatorul ») cu sediul în Str. Gării, Nr. 21, Liberty Technology Park, D1/1B, Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/546/2018, avand CUI 38869249.

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Prin înscrierea în Campanie se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului de către participant și acceptarea condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea derulării Campaniei. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

2.  Locul de desfășurare a Campaniei:

Concursul se desfășoară online pe https://travelminit.ro/ro.

3. Perioada de desfășurare a Campaniei:

Perioada de desfășurare a Campaniei este 01 iulie - 15 august 2021, ora 23:59, ora României.

Câștigătorul premiului mare va fi afișat pe data de 31 august 2021 pe pagina de Facebook Travelminit.ro https://www.facebook.com/travelminit.ro/.

Art. 3 - Regulamentul Campaniei

3.1. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe întreaga durată a Campaniei, în format electronic, pe pagina de internet https://travelminit.ro/ro.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și / sau cu rol informativ. Informațiile pe care aceste materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificarea vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului pe pagina de internet https://travelminit.ro/ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice cu cetățenie română și domiciliul sau reședința în România și care, la data începerii Campaniei, au împlinit vârsta de 18 ani (“Participanți”).

4.2. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele persoane:

(i) persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani

(ii) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la, angajații) Organizatorului;

(iii) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la, angajații) oricăror parteneri contractuali ai Organizatorilor sau altor entități afiliate Organizatorului;

(iv) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele (ii) – (iii) de mai sus (copii, părinți, soț / soție, frate / soră).

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie persoanele care nu corespund condițiilor de mai sus.

4.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a refuza acordarea premiului în cazul constatării unor asemenea situații.

4.5. Orice fraudare sau încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului / Participanților în cauză din Campanie, Organizatorul rezervându-și dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul Participant / Participanți cu privire la această decizie.

4.6. Participarea la această Campanie implică obligația Participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. În cadrul Campaniei vor fi acordate, conform Art. 6, un premiu (denumite în continuare Premiul”), în valoare brută totală de 3.948,90 de lei TVA inclus și cupoane de reducere.

Premiul constă în:

  1. Telefon APPLE iPhone 12 5G, 64GB, Purple

  • Câte 3 rezerve aferente fiecărui câștigător extras.

  • Va fi extras în data de 31 august 2021.

5.2. Câștigătorul Premiului oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea acestora în bani, de a ceda acestea terțelor persoane, sau de a înlocui acestea cu alte bunuri și nici nu pot schimba caracteristicile premiilor câștigate , sub sancțiunea dreptului de atribuire a premiului.

5.3. Un participant se poate înscrie cu un număr nelimitat de rezervări plătite cu vouchere Sodexo pe toată durata Campaniei, pentru a-și spori șansele de câștig.

5.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor sau eventualele vicii ascunse ale Premiului acordate în această Campanie.

5.5. Pentru a intra în posesia Premiului, câștigătorul nu va efectua nicio altă plată suplimentară, cu excepția contravalorii rezervării făcute pe site-ul Organizatorului și eventual costul convorbirilor telefonice, al SMS-ului / lor sau alte cheltuieli normale ce derivă din practica comercială normală.

  1. Cupon de reducere constă în:

  • O reducere în valoare de 25 de lei după o rezervare care are o valoare minimă 1.000 lei plătită cu voucherele de vacanță Sodexo.

  • Denumirea cuponului de reducere va fi 25SODEXO.

5.6. Valoarea voucherului poate fi utilizată la o singură rezervare de pe platforma https://travelminit.ro/ro, în perioada 01-31.07.2021.

5.8. În cazul în care rezervarea va fi anulată, valoarea cuponului va fi anulată și nu va putea fi folosită.

Art. 6 - Condiții privind cuponul cadou

Cuponul poate fi folosit la rezervarea unei cazări de pe platforma https://travelminit.ro/ro, în condițiile prezentului regulament sau de pe https://travelminit.ro/ro.

După finalizarea rezervării participantul poate introduce codul cuponului ”25SODEXO” la câmpul ”Aplicare cupon”.

Participantul nu poate primi contravaloarea în bani a cuponului oferit, respectiv nu se dă rest în cazul în care clientul nu folosește toți banii de pe cuponul primit.

Participantul poate folosi valoarea cuponului o singură dată.

Se poate utiliza un singur cupon per rezervare. Cuponul nu se poate utiliza cumulat cu cupoane din această campanie sau din alte campanii cu vouchere.

Cupoanele nu se acorda pentru rezervările realizate prin plată cash, cu card de debit, credit, cupoane de călătorie ale altor parteneri.

Începând cu data de 16.08.2021, cupoanele neutilizate își pierd valabilitatea.

Art. 7. Mecanismul desfășurării Campaniei

7.1. Condiții privind înscrierea validă în Campanie

7.1.1. Pentru înscrierea validă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(i) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(ii) Înscrierea să se facă exclusiv în perioada Campaniei menționate la Art. 2 de mai sus;

(iii) Participantul trebuie să ia la cunoștință prevederile Regulamentului și Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Organizatorului, respectiv să accepte prevederile acestora.

7.2. Mecanismul Campaniei

7.2.1. Participanții trebuie să realizează minim o rezervare plătită în perioada 01.07.2021-15.08.2021 prin platforma https://travelminit.ro/ro și să plătească prin intermediul voucherelor de călătorie Sodexo.

Rezervările realizate prin platforma promotii.travelminit.ro sunt luate în considerare.

7.3. Desemnarea câștigătorului

7.3.1. Desemnarea câștigătorilor se va realiza prin tragere la sorți electronică ce se va organiza după cum urmează:

  • La data de 31 august 2021 va avea loc extragerea Marelui Premiu.

Tragerea la sorți electronică presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie (e.g. random.org), care va selecta câștigătorii și rezervele necesare dintr-o bază de date primită de la Organizator care conține numele tuturor participanților la Campanie.

6.3.2. Participă la tragerea la sorți toți participanții înscriși în Campanie conform Art. 6.2 din Regulament.

6.3.3. La tragerea la sorți se vor extrage un câștigător și câte 3 rezerve. Se va apela la aceste rezerve în cazul în care, din motive independente de voința Organizatorului, câștigătorii nu răspund la contactul Organizatorului în termenul stabilit în prezentul Regulament sau nu sunt validați din cauza nerespectării Mecanismului Campaniei de la Art. 6.2. și / sau a Condițiilor de validare a câștigătorului de la Art. 6.4.

7.4. Validarea câștigătorului. Publicarea câștigătorului

7.4.1. Ulterior desemnării câștigătorului, Organizatorul va începe procesul de validare al acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

7.4.2. Participantul care a fost desemnat câștigător va fi contactat prin email de 3 ori în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorului, la adresa specificată de participanți (prin formular rezervare - pentru participanții care au făcut o rezervare plătită prin intermediul voucherelor de vacanță Sodexo. Adresa de email servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu răspunde în termen de 3 zile calendaristice (72 ore de la trimiterea primului e-mail), se va trece la contactarea rezervelor, în ordinea desemnării acestora.

7.4.3. Pentru a parcurge procesul de validare, câștigătorii vor furniza Organizatorului prin e-mail informațiile necesare identificării și validării lui, conform solicitării Organizatorului.

Emailurile trimise și primite de către Organizator vor fi salvate și arhivate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorului și de înmânare a premiului oferit în Campanie, precum și cu scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie.

În urma acceptului salvării și arhivării e-mailurilor, Participantului i se vor solicita următoarele:

(i) să declare următoarele informații:

o nume și prenume

o data nașterii

o număr de telefon

o adresa de domiciliu / reședință

O nu se află într-una dintre situațiile de excludere de la art.  4.2. De mai sus

o CNP (în scopul exclusiv de îndeplinire a obligațiilor fiscale)

(ii) să trimită Organizatorului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data contactării prin email copie / poză după cartea de identitate / buletin.

Câștigătorul care nu trimite prin email documentele solicitate în termen de maxim 3 zile calendaristice (72 ore) de la primul contact al Organizatorului, va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care ceva este în neregulă cu documentul/ele primit/e, acesta va fi anunțat prin e-mail / sms sau apelare telefonică și rugat să retrimită documentul/ele solicitate.

7.4.4. După finalizarea verificărilor, Participantul va fi informat de statusul validării lui (valid / invalid) în termen de maxim 5 zile lucrătoare. Câștigătorii vor fi validați doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.

7.4.5. Dacă Premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

7.4.6. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru documentele trimise de Participant pentru validare care nu ajung la Organizator.

7.4.7. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fără a se limita la: adresă de e-mail incorectă/ incompletă, număr de telefon invalid / incorect / incomplet etc.).

7.4.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda Premiul dacă Participantul desemnat câștigător și rezervele extrase nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

7.4.9. Publicarea Câștigătorului se va realiza prin publicarea numelui acestuia pe https://www.facebook.com/travelminit.ro/,, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data validării acestora.

7.4.10. Orice eroare și / sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de către Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

7.5. Intrarea în posesie a Premiului

7.5.1. Premiul va fi predat câștigătorului în termen de maxim 2 săptămâni de la data validării acestora, prin curier / cu confirmare de primire, la adresa de domiciliu sau cea comunicată în acest sens sau prin email în cazul voucherelor.

7.5.2. Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai oferi un premiu, dacă atât câștigătorul desemnat, cât și rezervele extrase nu întrunesc condițiile de validare conform Art. 6.4.

7.5.3. În situația în care un Câștigător refuză primirea Premiului, acesta va rămâne la dispoziția Organizatorului.

Art. 8 - Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227 / 2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Art 9 – Limitarea răspunderii

9.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

9.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

9.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a) înscrierile efectuate în afara perioadei Campaniei;

b) eventuale erori în datele furnizate de către câștigătorul desemnat. Lipsa acurateței datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiilor, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie din cauza ilizibilității datelor personale;

c) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia Premiului trimis prin curier, cauzată de orice motiv altul decât propria sa culpă;

d) Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea / înmânarea premiilor cauzate de întarzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale / curierat etc.;

e) situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la procesul de validare, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet și / sau a echipamentelor de calcul și / sau a aplicațiilor furnizorului de internet și / sau funcționarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice.

9.4. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorului, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

9.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

9.6. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul în vederea derulării Campaniei, anunțarea câștigătorilor, transmiterea premiilor, etc.

9.7. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate de care este responsabil Organizatorul.

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

Informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și cu privire la modul în care se pot depune solicitări / reclamații privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc pe site-ul https://travelminit.ro/ro .

Art. 11 - Încetarea. Întreruperea Campaniei. Forța majoră

Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în Art. 2.1. în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei, potrivit Regulamentului.

Forța majoră înseamnă orice eveniment extern, care nu poate fi prevăzut, controlat, evitat sau remediat într-un interval de timp de maxim 2 zile calendaristice de către Organizator.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicării premiilor

În cazul în care câștigătorul Campaniei se află în imposibilitate de a se deplasa sau primi Premiul, predarea Premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură autentică specială. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea Premiului respectivei persoane împuternicite prin procură autentică, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de predarea premiului către persoana împuternicită.

Art. 13 - Contestații și litigii

13.1. Eventualele contestații cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a câștigătorilor vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Organizator la adresa marketing@travelminit.com în termen de 3 zile calendaristice de la publicarea castigatorului pe pagina web https://travelminit.ro/ro. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

13.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din Cluj-Napoca.

Art. 14 - Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

14.2. Activitățile de organizare ale acestei Campanii nu sunt în nici un fel sponsorizate, sprijinite sau administrate de Facebook sau în asociere cu Facebook. Destinatarul informațiilor trimise de participanți este Travelminit International SRL.

14.3. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va consideră necesară sau potrivită intereselor sale.

14.4. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile / valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.


Despre noi · Contact

Protecția datelor · Informare despre cookie-uri · Termeni și condiții · Contract cu turistul · Licență de turism · Brevet de turism · Polița de asigurare · ANPC · SOL

Cont pentru oaspete · Înscriere la newsletter · Cumpărare Voucher Travelminit · Plată avans cazare · Tichete de vacanță · Card de vacanță · Promoții Travelminit

City break Budapesta: The Three Corners Hotel Anna Budapest · Stațiuni balneare din România · Cabane în Transilvania · Cereri pentru grupuri · Pârtii de schi România · Cazare România · Cazare Litoral România · Cazare București · Cazare Transilvania · Cazare Cluj-Napoca · Cazare Brașov · Cazare Sinaia · Cazare Bușteni · Cazare Mamaia · Cazare Vama Veche · Cazare Eforie Nord · Cazare Ținutul Secuiesc · Cazare Lacul Roșu · Cazare Cheile Bicazului · Cazare Lacul Ursu · Cazare Salina Praid · Cazare Piatra Secuiului · Cazare Lacul Sfânta Ana · Cazare Cheile Turzii · Cazare Praid · Cazare Rimetea · Hotel Sinaia · Hotel Brașov

Admin cazări · Promovare unitate de cazare · Sistem rezervări directe (ReDi) · Mentorul te ajută

Admin afiliați · Program de parteneriat affiliate

Modalități de plată · Mastercard · VISA · Maestro · Virament bancar · Voucher Travelminit · Vouchere de vacanță · Sodexo · Up · Edenred · Secured by PositiveSSLMastercardVISAMaestroVirament bancarVoucher TravelminitSodexo tichet de vacanță, Sodexo card de vacanță, Sodexo voucher de vacanțăUp tichet de vacanță, Up card de vacanță, Up voucher de vacanțăEdenred tichet de vacanță, Edenred card de vacanță, Edenred voucher de vacanțăSecure SSL encryption

Travelminit Îți rezervăm cazarea